Francais Espanol

Sen Nocy Letniej Dramaterapia
     
 

  *

[ do 2000 r. pod nazw� GRUPA TEATRALNA]  istnieje ju� 30 lat .  Za�o�ony, w pa�dzierniku 1984 r. przez psycholog  Ann� Biela�sk� i zawodowego re�ysera teatralnego  Krzysztofa Rogo�a , jako ambulatoryjna grupa dramaterapii przeznaczona dla os�b, kt�re przeby�y kryzys psychotyczny, przeistoczy� si� z czasem w teatr regularnie graj�cy przed otwart� publiczno�ci�.

Psychoterapia i rehabilitacja ��cz� si� tutaj w jeden wsp�lny spos�b pomagania, leczenia rozbitej to�samo�ci a  g��wnym „narz�dziem” terapii jest gra aktorska. Wysi�ek terapeutyczny skierowany jest na to aby  to, co dzieje si� w przedstawieniu, granie roli przez pacjenta wzbudzi�o jego mo�liwo�ci,  urozmaici�o  �wiat prze�y� i pomog�o zrozumie� siebie i innych lepiej. Wzmocnienie struktury „ja”, rozw�j osobowy jest istot� takiego zakorzeniania si� we w�asnej to�samo�ci, rozbudowywania jej o nowe obszary, kt�re w konsekwencji mog� da� wi�ksz� harmoni� wewn�trzn�, mniej nawrot�w psychozy, lepsze funkcjonowanie w rzeczywisto�ci.

W latach swojego powstania by� przedsi�wzi�ciem pionierskim, zw�aszcza, �e w owym czasie w �rodowisku psychiatrycznym by�o wiele w�tpliwo�ci  na temat zastosowania dramaterapii we wspomaganiu leczenia schizofrenii.

Mimo, i� zastosowanie teatru w terapii znacz�co zyska�o, w ostatnim �wier�wieczu  na popularno�ci, Teatr Psyche w swoim po��czeniu g��bokiej terapii z wysok� jako�ci� artystyczn�, pozostaje przedsi�wzi�ciem unikalnym na skal� �wiatow�.    

*Psyche , po grecku dusza. W staro�ytnej Grecji przedstawiana by�a pod postaci� motyla.

 

          

 
   
  DRAMATERAPIA
  REPERTUAR
   JAK  TO  DZIA�A
  ZESPӣ
  HISTORIA
   
 
 

STRONA G��WNA

 

 
 

 

     

 

Teatr Psyche jest finansowany przez:

www.stowarzyszenie-rozwoju.eu

 

Przeka� sw�j 1% podatku dla

Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki rodowiskowej

KRS 0000146448

 

Sen Nocy Letniej Dramaterapia